ขอเชิญชวนแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทุกท่านร่วมกันเป็นสะพานบุญให้กับผู้ป่วย OA shoulder elbow และ ankle

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

“เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีปัญหาข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเสื่อมให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาโดยวิธีการเปลี่ยนข้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้ทำโครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 66 ข้อ (Vajira Shoulder Elbow and Ankle care หรือ Vajira S.E.A. care) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

ผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ เมื่อถึงระยะที่การดําเนินโรคอยู่ในขั้นรุนแรง จะมีความเจ็บปวดบริเวณข้อต่าง ๆต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะ มีปัญหาค่ารักษาด้านการผ่าตัดโดยเฉพาะค่าข้อเทียมนั้น ผู้ป่วยมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเป็นจำนวนเงินหลายหมื่นถึงหลักแสนบาท ซึ่งทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิทั้ง 3 สิทธิให้แก่ผู้ป่วย

โดยเงื่อนไขผู้ป่วยที่จะรับพิจารณาเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่
ผู้ป่วยที่ตรงตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด
1.1 ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่เสื่อม ทั้งเสื่อมแบบปฐมภูมิ และเสื่อมจากเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดเป็นเวลานาน ข้อไหล่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงจนกระทั่งไม่สามารถรักษาด้วยการยึดตรึงกระดูกด้วยวิธีปกติได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกกระดูกบริเวณข้อไหล่
1.2 ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อศอกและข้อเท้าเสื่อม แบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ผู้ป่วยที่ตรงตามเกณฑ์ความยากไร้
1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. เป็นผู้ยากไร้ตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

จึงเรียนเชิญแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทุกท่านที่มีผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ในความดูแลและมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ช่วยส่งต่อคนไข้หรือแนะนำคนไข้เข้าร่วมโครงการได้ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีความยินดีที่จะให้แพทย์ทุกท่านเข้าร่วมสังเกตุการผ่าตัดหรือเข้าร่วมผ่าตัดได้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการผ่าตัด ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญอีกจุดประสงค์หนึ่งของโครงการนี้

รศ.ดร.นพ. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
1 กันยายน 2564

 

👉👉สามารถอ่านรายละเอียดในโครงการได้ตาม Link นี้ https://drive.google.com/file/d/1HvIuJwRmTk6fqhU-l1LiJp7tu0yENkPs/view?usp=drivesdk

หรือใน facebook ของภาควิชาออร์โธปิดิกส์วชิรพยาบาล

https://www.facebook.com/orthovajira

📝📝สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตาม Link นี้ https://bit.ly/vajiraSEAcare

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณรักษิณา ช่อรักษ์ เลขานุการโครงการ
โทร.062-220-9667 (ในวันเวลาราชการ)