การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความในวารสารระดับนานาชาติ
อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นสมาชิกของ TOSSM หรือเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย
 2. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็น Corresponding author หรือ First author ในผลงานวิจัย เพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
 3. หัวข้องานที่ขอการสนับสนุนต้องเป็นเรื่องของ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery
 4. ผลงานที่จะสนับสนุน มีดังต่อไปนี้ Original article, Review article, Technical Report, Brief report, Case report (โดยไม่รวม Letter to editor)
 5. หากผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ Resident หรือ Fellow ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็น Corresponding author เท่านั้น
  ผลงานวิจัยและบทความวิชาการขอรับทุน
ก. งานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery ในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ที่มีการดาเนินการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Original article ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Pubmed (Medline) หรือ Scopus ที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป

ข. บทความวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery ในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ที่มีการดาเนินการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Review article, Case report, Surgical technique หรือ Short communication ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Pubmed (Medline) หรือ Scopus ที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป

ค. บทความวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine และ Arthroscopic surgery ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Book chapter ในหนังสือ/ตาราภาษาต่างประเทศ ที่มีการแพร่ในปี 2018 เป็นต้นไปผลงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ Proceeding, Letter to editor, J Med Assoc Thai ฉบับ supplement

เงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

  1. รางวัลผลงานวิชาการ TOSSM
   – ผลงานวิจัยในข้อ ก (Original article) ในวารสารที่มี impact factor ให้ทุนสนับสนุน 15,000 + (10,000 x impact factor ปีล่าสุดที่ปรากฏใน Journal Citation Report: JCR) บาท
   – ผลงานวิจัยในข้อ ก (original article) ในวารสารที่ไม่มี impact factor ในการสนับสนุน 10,000 บาท
   – บทความวิชาการในข้อ ข ในวารสารที่มี impact factor ให้ทุนสนับสนุน 10,000 + (10,000 x impact factor ปีล่าสุดที่ปรากฏใน Journal Citation Report: JCR)
   – บทความวิชาการในข้อ ข ในวารสารที่ไม่มี impact factor ในการสนับสนุน 5,000 บาท
   – บทความวิชาการในข้อ ค (book chapter) ให้การสนับสนุน 30,000 บาท
  2. เงินสนับสนุนค่าดาเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
   – เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในข้อ ก และบทความวิชาการในข้อ ข โดยสนับสนุนสาหรับค่าใช้จ่ายตามจริงต่อไปนี้ โดยไม่เกินอัตราวงเงินที่กำหนด

   – ค่าตรวจทานภาษา
   – ค่าดาเนินการและ page charge ที่จ่ายให้กับสานักพิมพ์ผู้จัดทาวารสารวิชาการ
   – ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เร็วขึ้น (fast tract) และการสั่งซื้อบทความของตนเอง

   – อัตราวงเงินที่ให้การสนับสนุนค่าดาเนินการให้เป็นไปตาม impact factor ของวารสารวิชาการ

   – ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 1 วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 20,000 บาท
   – ตั้งแต่ 1 แต่ไม่ถึง 2 วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาท
   – ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 40,000 บาท

ดาวน์โหลด