การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความในวารสารระดับนานาชาติ
อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นสมาชิกของ TOSSM หรือเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย
 2. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็น Corresponding author หรือ First author ในผลงานวิจัย เพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
 3. หัวข้องานที่ขอการสนับสนุนต้องเป็นเรื่องของ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายโครงการงานวิจัย
 4. ผลงานที่จะสนับสนุน มีดังต่อไปนี้ Original article, Review article, Technical Report, Brief report, Case report (โดยไม่รวม Letter to editor)
 5. หากผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ Resident หรือ Fellow ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็น Corresponding author เท่านั้น
 6. การขอทุนสนับสนุนผลงานวิจัย ขอภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากผลงานเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
 7. งานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา การอนุมัติการสนับสนุนขึ้นกับการตัดสินของคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การกีฬา

 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการขอรับทุน

ก. งานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery ในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ที่มีการดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Original article ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Pubmed (Medline) หรือ Scopus

ข. บทความวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery ในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ที่มีการดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Review article, Case report, Surgical technique หรือ Short communication ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Pubmed (Medline) หรือ Scopus

ค. บทความวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine และ Arthroscopic surgery ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Book chapter ในหนังสือ/ตำราภาษาต่างประเทศ 

 • โดยเป็นหนังสือในระดับนานาชาติ และต้องมีผู้ร่วมนิพนธ์ในหนังสือตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป
  • ข้อกำหนดในการขอเงินสนับสนุนผลงาน Book chapter ในหนังสือเล่มเดียวกัน โดยอาจจะมีข้อกำหนดจำนวนสูงสุดที่สามารถขอเงินสนับสนุนได้
  • การพิจารณาว่าหนังสืออยู่ในระดับนานาชาติ ให้ถือว่าอยู่ใน index medicus เป็นสำคัญ (Scopus, Medline)

หมายเหตุ ผลงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ Proceeding, Letter to editor,  J Med Assoc Thai ฉบับ supplement

เงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

 1. รางวัลผลงานวิชาการ TOSSM
 • ผลงานวิจัยในข้อ ก (Original article) ในวารสารที่มี impact factor ให้ทุนสนับสนุน 10,000 + (5,000 x impact factor ปีล่าสุดที่ปรากฏใน Journal Citation Report: JCR) บาท
 • ผลงานวิจัยในข้อ ก (original article) ในวารสารที่ไม่มี impact factor ในการสนับสนุน 8,000 บาท
 • บทความวิชาการในข้อ ข ให้ทุนสนับสนุน 5,000 บาท
 • บทความวิชาการในข้อ ค (book chapter) ให้การสนับสนุน 10,000 บาท

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 

เกณฑ์การขอรับการสนับสนุน (Criteria)

 • เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย หรือสมาชิกของ TOSSM
 • นำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ Sports medicine หรือ arthroscopic surgery โดยเป็น First author หรือ Corresponding author เพียงคนใดคนหนึ่ง ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายโครงการงานวิจัย
 • งานวิจัยนี้ต้องไม่เคยขอทุนจาก TOSSM ไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาก่อน
 • งานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา การอนุมัติการสนับสนุนขึ้นกับการตัดสินของคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การกีฬา
 • เป็นงานวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทย
 • การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ขอภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนำเสนอผลงานวิจัย

เงินสนับสนุนสำหรับ Oral presentation ประกอบด้วย

 1. ไม่สนับสนุนค่าลงทะเบียนงานประชุม
 2. สนับสนุนการนำเสนอผลงาน โดยแบ่งตามระดับการประชุม
  2.1 Worldwide: ISAKOS, ICRS, ISHA, SICOT, WCORS (30,000)
  2.2 Continental: ESSKA, AOSSM, SLARD, APKASS, EFORT (20,000)
  2.3 Regional: AOPA, ASSA, Combined meeting (ASEAN) (15,000)
  2.4 National: JSS, KSES, COA, AAOS (10,000)

เงินสนับสนุนสำหรับ Poster หรือ E Poster ประกอบด้วย

 1. ไม่สนับสนุนค่าลงทะเบียนงานประชุม
 2. สนับสนุนการนำเสนอผลงาน โดยแบ่งตามระดับการประชุม
  2.1 Worldwide: ISAKOS, ICRS, ISHA, SICOT, WCORS (10,000)
  2.2 Continental: ESSKA, AOSSM, SLARD, APKASS, EFORT (8,000)
  2.3 Regional: AOPA, ASSA, Combined meeting (ASEAN) (5,000)
  2.4 National: JSS, KSES, COA, AAOS (3,000)