การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความในวารสารระดับนานาชาติ
อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

 1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นสมาชิกของ TOSSM หรือเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย
 2. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็น Corresponding author หรือ First author ในผลงานวิจัย เพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
 3. หัวข้องานที่ขอการสนับสนุนต้องเป็นเรื่องของ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายโครงการงานวิจัย
 4. ผลงานที่จะสนับสนุน มีดังต่อไปนี้ Original article, Review article, Technical Report, Brief report, Case report (โดยไม่รวม Letter to editor)
 5. หากผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ Resident หรือ Fellow ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็น Corresponding author เท่านั้น

 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการขอรับทุน

ก. งานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery ในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ที่มีการดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Original article ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Pubmed (Medline) หรือ Scopus ที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป

ข. บทความวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine หรือ Arthroscopic surgery ในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ที่มีการดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Review article, Case report, Surgical technique หรือ Short communication ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Pubmed (Medline) หรือ Scopus ที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป

ค. บทความวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sports medicine และ Arthroscopic surgery ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Book chapter ในหนังสือ/ตำราภาษาต่างประเทศ ที่มีการแพร่ในปี 2018 เป็นต้นไป

ผลงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้แก่ Proceeding, Letter to editor,  J Med Assoc Thai ฉบับ supplement

 

เงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

1. รางวัลผลงานวิชาการ TOSSM

 • ผลงานวิจัยในข้อ ก (Original article) ในวารสารที่มี impact factor ให้ทุนสนับสนุน 15,000 + (5,000 x impact factor ปีล่าสุดที่ปรากฏใน Journal Citation Report: JCR) บาท
 • ผลงานวิจัยในข้อ ก (original article) ในวารสารที่ไม่มี impact factor ในการสนับสนุน 10,000 บาท
 • บทความวิชาการในข้อ ข ในวารสารที่มี impact factor ให้ทุนสนับสนุน 10,000 + (5,000 x impact factor ปีล่าสุดที่ปรากฏใน Journal Citation Report: JCR)
 • บทความวิชาการในข้อ ข ในวารสารที่ไม่มี impact factor ในการสนับสนุน 5,000 บาท
 • บทความวิชาการในข้อ ค (book chapter) ให้การสนับสนุน 30,000 บาท

 

2. เงินสนับสนุนค่าดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

 • เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในข้อ ก และบทความวิชาการในข้อ ข โดยสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตามจริงต่อไปนี้ โดยไม่เกินอัตราวงเงินที่กำหนด
  • ค่าตรวจทานภาษา
  • ค่าดำเนินการและ page charge ที่จ่ายให้กับสำนักพิมพ์ผู้จัดทำวารสารวิชาการ
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เร็วขึ้น (fast tract) และการสั่งซื้อบทความของตนเอง
 • อัตราวงเงินที่ให้การสนับสนุนค่าดำเนินการให้เป็นไปตาม impact factor ของวารสารวิชาการ
  • ตั้งแต่ 0.1 แต่ไม่ถึง 1                วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท
  • ตั้งแต่ 1 แต่ไม่ถึง 2                   วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 15,000 บาท
  • ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป                          วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 20,000 บาท

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 

เกณฑ์การขอรับการสนับสนุน (Criteria)

 • เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย หรือสมาชิกของ TOSSM
 • นำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ Sports medicine หรือ arthroscopic surgery โดยเป็น First author หรือ Corresponding author เพียงคนใดคนหนึ่ง ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศ โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายโครงการงานวิจัย
 • งานวิจัยนี้ต้องไม่เคยขอทุนจาก TOSSM ไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาก่อน

 

เงินสนับสนุนสำหรับ Oral presentation ประกอบด้วย

 1. ค่าลงทะเบียนการประชุมหลัก (ไม่รวมค่าลงทะเบียน course ย่อยอื่นๆ) พิจารณาให้เงินสนับสนุน 60% จากค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30000 บาท
 2. ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงโดยเป็นทุนเหมาจ่ายตามประเทศที่จัดการประชุม
 • ประเทศในอาเซียน             5,000 บาท
 • ประเทศในเอเชีย                 15,000 บาท
 • ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา 20,000 บาท
 • อเมริกาเหนือและใต้             30,000 บาท

 

เงินสนับสนุนสำหรับ Poster หรือ E Poster ประกอบด้วย

 1. ค่าลงทะเบียนการประชุมหลัก (ไม่รวมค่าลงทะเบียน course ย่อยอื่นๆ) พิจารณาให้เงินสนับสนุน 30% จากค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15000 บาท
 2. ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงโดยเป็นทุนเหมาจ่ายตามประเทศที่จัดการประชุม
 • ประเทศในอาเซียน             2,500 บาท
 • ประเทศในเอเชีย                 7,500 บาท
 • ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา 10,000 บาท
 • อเมริกาเหนือและใต้             15,000 บาท

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ส่วนที่ 1 ก่อนการประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 เดือน
 • กรณีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่เกิดความผิดพลาดของผู้ขอรับทุนจนไม่สามารถไปนำเสนอผลงานได้ อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาจะตัดสิทธิ์สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยนั้นในการประชุมอื่นๆ
 • หลังจากนำเสนอผลงานแล้ว ให้นำส่งหลักฐานในส่วนที่ 2 ทั้งหมดภายใน 1 เดือนหลังจากการประชุม