ประวัติ TOSSM

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออรโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ. 2536 ในชื่อ Sport & Knee Subspecialty โดยมีท่านอาจารย์ ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมออรโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (ชื่อเรียกในขณะนั้น) เป็นผู้ดูแล ดำเนินงานภายใต้สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ซึ่งการก่อตั้งอนุสาขาต่างๆนั้นเป็นผลจากการที่ทางสมาคมออร์โธปิดิกส์ฯต้องการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาการ และเล็งเห็นว่าถ้าสมาชิกที่มีความสนใจในทางสาขาวิชาการเดียวกันได้มีการรวมกลุ่มในลักษณะของอนุสาขาฯ เพื่อร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการในสาขาที่สนใจ จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในวิทยาการสาขาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

history-image

ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ ผู้ก่อตั้งอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

โดยในระยะแรกนั้นได้มีการตั้งอนุสาขาต่างๆขึ้นเป็นจำนวน 6 อนุสาขาประกอบด้วย

 • Sport & Knee ดูแลโดย นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
 • Fracture/Trauma ดูแลโดย นพ.สุทร บวรรัตนเวช
 • Oncology/Tumor ดูแลโดย นพ.สหชาติ พิพิธกุล
 • Spine ดูแลโดย นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ และนพ.วินัย พากเพียร
 • Pediatric ดูแลโดย นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร
 • Research Epidemiology ดูแลโดย นพ.วีระชัย โควสุวรรณ และ นพ.สารเนตร ไวคกุล

(อ้างจากรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มกราคม 2536 ณ ที่ทำการสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย)

หลังจากนั้นอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการมาโดยตลอด มีแพทย์ผู้สนใจได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศจำนวนหลายท่าน และเมื่อกลับมาก็ได้ช่วยกันพัฒนาวิชาการและกิจกรรมของอนุสาขาฯให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จนถึงปัจจุบันนี้มีประธานอนุสาขาฯทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

 • ปี 2536 ซึ่งเป็นปีแรกที่อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาได้รับการก่อตั้งขึ้น มีนพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ เป็นผู้ดูแลอยู่
  จนกระทั่งท่านอาจารย์ได้ขึ้นไปรับตำแหน่งนายกสมาคมออร์โธปิดิกส์ฯในปีถัดไป
 • ปี 2537 – 2545 นายแพทย์วัฒนชัย โรจน์วณิชย์
 • ปี 2545 – 2549 นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
 • ปี 2549 – 2553 นายแพทย์สุรพล เกษประยูร
 • ปี 2553 – 2555 นายแพทย์ดุษฎี ทัตตานนท์
 • ปี 2555 – 2557 นายแพทย์หม่อมหลวงวุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
 • ปี 2557 – 2559 นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ
 • ปี 2559 – 2561 นายแพทย์สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
 • ปี 2561 – ปัจจุบัน นายแพทย์ประชัน บัญชาศึก

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการติดต่อกันระหว่างแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการด้านต่างๆ การนำเสนอผลงานในต่างประเทศและการบรรยายจากวิทยากรต่างประเทศ อันทำให้งานด้านวิชาการเพิ่มขึ้นมากโดยลำดับ ดังนั้นเพื่อให้การการติดต่อประสานงานด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศมีความคล่องตัวและชัดเจนแยกออกมาจากงานด้านบริหาร จึงเริ่มมีแนวคิดในการจัดตั้งชมรม หรือ society ทางเวชศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยขึ้นในสมัยที่นพ.สุรพล เกษประยูร ดำรงตำแหน่งประธานอนุสาขาฯ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine หรือ TOSSM ขึ้นในปี พศ. 2554 และได้จัดประชุมวิชาการประจำปีของ TOSSM ขึ้นเป็นครั้งแรก (1st TOSSM annual meeting) ในปีเดียวกัน โดยเป็นการจัดรวมกับการประชุมวิชาการประจำปีของอนุสาขาข้อเข่าข้อสะโพก ที่จังหวัดภูเก็ต และในปีถัดมา ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม ได้จัด 2nd TOSSM Annual Meeting ขึ้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น TOSSM Annual Meeting จึงถือเป็นงานประชุมทางวิชาการประจำปีของอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออรโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และ Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine

 

กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำปี 2562-2563

 

กลับสู่หน้าแรก