กรรมการจากสถาบันฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2563-2565

1. นพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์ รพ.เลิดสิน
2. นพ.สุริยะ ลักษวร รพ.ราชวิถี
3. นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัมน์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
4. นพ.ชถทาน เอี่ยมสำอางค์ รพ.ลำปาง
5. นพ.วริทธิ วัชระปรีชาสกุล รพ.วชิระ
6. นพ.ชนะการ พรพัมน์กุล รพ.มหาราช นครเชียงใหม่
7. นพ.ศศิพงษ์ โรหิโตปการ รพ.หาดใหญ่
8. นพ.ธงชัย เลาหไทยมงคล รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
9. นพ.บวรรัฐ วณครงค์วรรณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
10. นพ.อดินันท์ อภิวัมน์คารุญ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
11. นพ.ชานนท์ ชัยวิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
12. นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13. นพ.กันตนพ ฐิติรุ่งเรือง รพ.ชลบุรี
14. นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล รพ.พระนั่งเกล้า
15. นพ.ชถวิช จันทร์ลลิต รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
16. นพ.พาชิน ถนอมสิงห รพ.มหาราชนครราชสีมา
17. นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย รพ.ดำรวจ
18. นพ.วรรธนัย อัตถากร รพ.นครพิงค์
19. นพ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์ รพ.ภูมิพลอดุยเดช
20. นพ.อาทิตย์ บุญรอด คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
21. นพ.ณัฐพร แสงเพชร รพ.รามาธิบดี
22. นพ.สุรี ทระกุลพันธิ์ รพ.ขอนแก่น
23. นพ.พัฒนเกติ ชีวกองเกียรติ รพ.พระมงกุฎ
24. พญ.วรรณสิริ คุปต์นิรัติศัยกุล รพ.จุฬาลงกรณ์