กรรมการจากสถาบันฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2561-2563

1. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ คถะแพทยศาสตร์ศีริราชพยาบาล
2. นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล
3. นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นพ.มนูศักดิ์ บุญอาจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นพ.ภูวพงค์ นิ่มกิ่งรัตน์ มหาวิทยาลัยเซียงใหม่
7.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร มหาวิทยาลัยกรรมศาสตร์
8. นพ.มารุต อรุณากูร มหาวิทยาลัยกรรมศาสตร์
9. นพ.ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. นพ.วิศิษฏ์ รังศิณาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. นพ.กนะรัตน์ บุญเรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. นพ.ประภากร กลับกลาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13. นพ.สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ โรงพยาบาลตำรวจ
14. นพ.ถาวร ศิษยนเรนทร์ โรงพยาบาลตำรวจ
15. นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล โรงพยาบาลนครพิงค์
16. นพ.วรรคนัย อัตถากร โรงพยาบาลนครพิงค์
17. นพ.ธนา นรินทร์สรศักดิ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
18. นพ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
19. นพ.พาชิน ถนอมสิงห์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
20. นพ.ศุภศักดิ์ สาทรพาณิชย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
21. นพ.สุกรม ชีเจริญ โรงพยาบาลราชวิถี
22. นพ.พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี
23. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร โรงพยาบาลรามาธิบดี
24. นพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์ โรงพยาบาลเลิดสิน
25. นพ.อภิสรรค์ จินานุวัฒนา โรงพยาบาลเลิดสิน
26. นพ.เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล โรงพยาบาลวชิระ
27. นพ.สุรี ทวีพันธุ์สานต์ โรงพยาบาลวชิระ
28. นพ.ปกรณ์ นาระคล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
29. นพ.สุกี ทระกุลพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
30. นพ.คงชัย เลาหไทยมงคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ ณ ศรีราชา
31. นพ.วันธวัช อัมพรายน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ ณ ศรีราชา
32. นพ.บรรชัย ชวลิตรุจิวงษ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
33. นพ.ชานนท์ ชัยวิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์