คณะกรรมการบริหาร

ประธานอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

Bancha Chernchujit
(นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์)

Innovation (ฝ่ายนวัตกรรม)

Prachan Banchasuek
(นพ.ประชัน บัญชาศึก)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

Cholawish Chanlalit
(นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต)
Innovation (หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม)

Suwittaya Thienpratharn
(นพ.สุวิทยา เธียรประธาน)
Innovation (รองหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม)

ฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

Vudhipong Sudhasaneya
(นพ.มล.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

Pisit Lertwanich
(นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช)
หัวหน้าฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

Chairit Lohakitsathian
(นพ.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร)
รองหัวหน้าฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

ฝ่ายปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน

Suraphol Kesprayura
(นพ.สุรพล เกษประยูร)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

Pongsak Yuktanandana
(นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

Thanathep Tanpowpong
(นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์)
Soft tissue allograft (หัวหน้าฝ่ายปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน)

Adinun Apivatgaroon
(นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ)
Soft tissue allograft (รองหัวหน้าฝ่ายปลูกถ่ายเนื้อเยื่ออ่อน)

TGG (ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์)

Chanakarn Phornphutkul
(นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

Nadhaporn Saengpetch
(นพ.ณัฐพร แสงเพชร)
TGG (หัวหน้าฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์)

Alisara Arirachakaran
(พญ.อลิศรา อารีราชการัณย์)
TGG (รองหัวหน้าฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์)

แผนกสิทธิประโยชน์ Sponsor

Ekavit Keyurapan
(นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์)
ประธานรับเลือกและหัวหน้า

Thanathep Tanpowpong
(นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์)
รองหัวหน้าแผนกสิทธิประโยชน์ Sponsor

Danaithep Limskul
(นพ.ดนัยเทพ ลิ่มสกุล)
เลขานุการแผนกสิทธิประโยชน์ Sponsor

ฝ่ายประสานงานองค์กร

Mason Porramatikul
(นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล)
หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กร

Varit Watcharaprechasakul
(นพ.วริทธิ วัชรปรีชาสกุล)
รองหัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กร

Kamolchanok Cholpranee
(นพ.กมลชนก ชลปราณี)
เลขานุการฝ่ายประสานงานองค์กร

ฝ่ายนโยบายการเบิกจ่ายอุปกรณ์การผ่าตัดพิเศษ

Chanakarn Phornphutkul
(นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

Wirat Kongcharoensombat
(นพ.วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายการเบิกจ่ายอุปกรณ์การผ่าตัดพิเศษ

Jiradeth Tanulugpairoj
(นพ.จิรเดช ธนุรักษ์ไพโรจน์)
รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายการเบิกจ่ายอุปกรณ์การผ่าตัดพิเศษ

Surapot Salao
(นพ.สุรพจน์ ซาเหลา)
ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายการเบิกจ่ายอุปกรณ์การผ่าตัดพิเศษ

ฝ่ายการวิจัย

Nadhaporn Saengpetch
(นพ.ณัฐพร แสงเพชร)
หัวหน้าฝ่ายการวิจัย

Puwapong Nimkingratana
(นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์)
รองหัวหน้าฝ่ายวิจัย

Chaiwat Chuaychoosakoon
(นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล)
เลขาฝ่ายวิจัย

Chaiyanun Vijittrakarnrung
(นพ.ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง)
ผู้ช่วยเลขาฝ่ายวิจัย

ฝ่าย Workshop

Nattha Kulkamthorn
(นพ.ณัฎฐา กุลกำม์ธร)
หัวหน้าฝ่าย Workshop

Pattanaket Cheewakongkiat
(นพ.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ)
รองหัวหน้าฝ่าย Workshop

Nantaphon Chuvetsereporn
(นพ.นันทพล ชูเวชศิริพร)
เลขาฝ่าย Workshop

ฝ่ายการศึกษา

Pisit Lertwanich
(นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช)
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

Artit Boonrod
(นพ.อาทิตย์ บุญรอด)
รองหัวหน้าฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

Ittipol Prasitdumrong
(นพ.อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Chatchawan Lertbutsayanuku
(นพ.ชัชวาล เลิศบุษยานุกูล)
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Niti Prasathaporn
(นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์)
ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

แผนก Knee

Thongchai Laohathaimongkol
(นพ.ธงชัย เลาหไทยมงคล)
หัวหน้าแผนก Knee

Wachiraphan Parinyakhup
(นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์)
รองหัวหน้าแผนก Knee

แผนก Shoulder

Pawin Rattanasumrit
(นพ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์)
หัวหน้าแผนก Shoulder

Pinkawas Kongmalai
(นพ.พิงควรรศ คงมาลัย)
รองหัวหน้าแผนก Shoulder

แผนก Elbow

Sutee Thaveepunsan
(นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์)
หัวหน้าแผนก Elbow

Worawit Oungbumrungpan
(นพ.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์)
รองหัวหน้าแผนก Elbow

แผนก Hip

Kitiphong Kongrukgreatiyos
(นพ.กิตติพงศ์ คงรักเกียรติยศ)
หัวหน้าแผนก Hip

Sunikom Suppauksorn
(นพ.สุนิคม ศุภอักษร)
รองหัวหน้าแผนก Hip

แผนก Cartilage

Puwapong Nimkingratana
(นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์)
หัวหน้าแผนก Cartilage

Piyaon Numpaisal
(พญ.ปิยาอร นำไพศาล)
รองหัวหน้าแผนก Cartilage

แผนก Sports Medicine

Kornkit Chaijenkij
(นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ)
หัวหน้าแผนก Sports Medicine

Naruebade Rungrattanawilai
(นพ.นฤเบศ รุ่งรัตนวิไล)
รองหัวหน้าแผนก Sports Medicine

หน่วยการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดเฉพาะทาง (Fellow)

Gof Tantisricharoenkul
(นพ.ก๊อฟ ตันติศรีเจริญกุล)
หัวหน้าหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดเฉพาะทาง (Fellow)

Jatupoom Chansomboon
(นพ.จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์)
รองหัวหน้าหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดเฉพาะทาง (Fellow)

หน่วยการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Resident)

Pinij Srisuwanporn
(นพ.พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

Worawit Oungbumrungpan
(นพ.วรวิทย์ อึ้งบำรุงพันธ์)
หัวหน้าหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Resident)

Pongtep Na Nakorn
(นพ.พงษ์เทพ ณ นคร)
รองหัวหน้าหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Resident)

ฝ่าย TOSSM Charity

Sermsak Sumanont
(นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์)
หัวหน้าฝ่าย TOSSM Charity

Suthee Tharakulphan
(นพ.สุธี ทระกุลพันธ์)
รองหัวหน้าฝ่าย TOSSM Charity

แผนก Digital IT and system management

Thaworn Sisayanarane
(นพ.ถาวร ศิษยนเรนทร์)
หัวหน้าแผนก Digital IT and system management

Sunikom Suppauksorn
(นพ.สุนิคม ศุภอักษร)
รองหัวหน้าแผนก Digital IT and system management

แผนก Website and Facebook application

Prakasit Chanasit
(นพ.ประกาศิต ชนะสิทธิ์)
โฆษกและหัวหน้าแผนก Website and Facebook application

Trakul Polklaew
(นพ.ตระกูล พลแกล้ว)
รองหัวหน้าแผนก Website and Facebook application

Live Surgery, Live webinar (หน่วย Live events)

Prapakorn Klabklay
(นพ.ประภากร กลับกลาย)
Live Surgery, Live webinar (หัวหน้าหน่วย Live events)

Suthee Tharakulphan
(นพ.สุธี ทระกุลพันธ์)
Live Surgery, Live webinar (รองหัวหน้าหน่วย Live events)

Pason Phonphok
(นพ.พาสรรค์ ผลโภค)
Live Surgery, Live webinar (เลขาหน่วย Live events)

หน่วยบรรณาธิการหนังสือ และ Online education

Vudhipong Sudhasaneya
(นพ.มล.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

Chonlathan Iamsumang
(นพ.ชลทาน เอี่ยมสำอางค์)
หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการหนังสือ และ Online education

Sorawut Thumyongkit
(นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ)
รองหัวหน้าหน่วยบรรณาธิการหนังสือ และ Online education

แผนกบัญชี

Wittavat Chenboonthai
(นพ.วิทวัส เจนบุญไทย)
หัวหน้าแผนกบัญชี

Chairit Lohakitsathian
(นพ.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร)
รองหัวหน้าแผนกบัญชี

Napatpong Thamrongskulsiri
(นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ)
ผู้ช่วยรองหัวหน้าแผนกบัญชี

แผนกเหรัญญิก

Pakapon Issaragrisil
(นพ.ภคภณ อิสรไกรศีล)
หัวหน้าแผนกเหรัญญิก

แผนกนายทะเบียนและประเมินผล

Prakasit Sanguanjit
(นพ.ประกาศิต สงวนจิตร)
หัวหน้าแผนกนายทะเบียนและประเมินผล

Pratchaya Manop
(นพ.ปรัชญา มานพ)
รองหัวหน้าแผนกนายทะเบียนและประเมินผล

Naputt Virasathienpornkul
(นพ.นภัทร์ วีรเสถียรพรกุล)
ช่วยรองหัวหน้าแผนก นายทะเบียนและประเมินผล

แผนก ETA

Pattanapong Suwankomonkul
(นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล)
หัวหน้าแผนก ETA

Tharit Inkaratana
(นพ.ธฤต อิงครัตน์)
รองหัวหน้าแผนก ETA

Wasaphon Suphakitchanusan
(นพ.วสพล ศุภกิจจานุสันติ์)
ผู้ช่วยรองหัวหน้าแผนก ETA

เลขานุการ

Adinun Apivatgaroon
(นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ)
หัวหน้าหน่วยเลขานุการ

Sittan Aimprasitthichai
(นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย)
รองหัวหน้าหน่วยเลขานุการ

Pratchaya Manop
(นพ.ปรัชญา มานพ)
รองหัวหน้าหน่วยเลขานุการ (ประสานงานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล,ทำของที่ระลึก)