กรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2562-2563

1. นพ.ประชัน บัญชาศึก ประธานคณะกรรมการ
2. นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ รองประธานฝ่ายโครงการวิจัย
3. นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช ผู้ช่วยฝ่ายโครงการวิจัย
4. นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล รองประธานฝ่ายโครงการ TGI
5. นพ.ณัฐพร แสงเพชร ผู้ช่วยฝ่ายโครงการ TGI
6. นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์ รองประธานฝ่ายโครงการร่างหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
7. นพ.ภพ กนกโรจน์ ผู้ช่วยฝ่ายโครงการร่างหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
8. นพ.พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์ รองประธานฝ่ายโครงการ Sports Medicine Charity
9. นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ผู้ช่วยฝ่ายโครงการ Sports Medicine Charity
10. นพ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร รองประธานฝ่ายวิชาการ
11. นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
12. นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์ รองประธานฝ่าย Workshop
13. นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ ผู้ช่วยฝ่าย Workshop
14. นพ.ณัฐพร แสงเพชร หัวหน้าแผนก Shoulder
15. นพ.อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง รองหัวหน้าแผนก Shoulder
16. นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช หัวหน้าแผนก Knee
17. นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์ รองหัวหน้าแผนก Knee
18. นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต หัวหน้าแผนก Elbow
19. นพ.สุรี ทวีพันธุ์สานต์ รองหัวหน้าแผนก Elbow
20. นพ.กิตติพงศ์ คงรักเกียรติยศ หัวหน้าแผนก Hip
21. นพ.ถาวร ศิษยนเรนทร์ รองหัวหน้าแผนก Hip
22. นพ.เมษัณฑ์ปรมาธิกุล หัวหน้าแผนก Sports medicine
23. นพ.กรกฤษณ์ ซ้ยเจนกิจ รองหัวหน้าแผนก Sports Medicine
24. นพ.วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ หัวหน้าแผนก Cartilage
25. นพ.ภูวพงค์ นิ่มกิ่งรัตน์ รองหัวหน้าแผนก Cartilage
26. นพ.ณัฐพร แสงเพชร หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
27. นพ.อ.อลิศรา อารีราชการัณย์ รองหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
28. นพ.นิติ ประสากอาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กร
29. นพ.รันว์ อิทธิพานิชพงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กร
30. นพ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (Resident)
31. นพ.ประกาศิต ชนะสิทธิ์ รองหัวหน้าฝ่ายหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (Resident)
32. นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
33. นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา รองหัวหน้าฝ้ายหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
34. นพ.อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
35. นพ.วิริทธิ วัชรปรีชาสกุล รองหัวหน้าฝ่ายควบคุมการสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด(Fellow)
36. นพ.ประภากร กลับกลาย หัวหน้าฝ่าย Website
37. นพ.ถาวร ศิษยนเรนทร์ รองหัวหน้าฝ่าย Website
38. นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
39. นพ.พิงควรรศ คงมาลัย รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
40. นพ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่าย Live Surgery
41. นพ.สุรี ทระกุลพันธ์ รองหัวหน้าฝ่าย Live Surgery
42. นพ.ประกาศิต สงวนจิตร หัวหน้าฝ่าย Event
43. นพ.ภูวพงค์ นิ่มกิ่งรัตน์ รองหัวหน้าฝ่าย Event
44. นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ หัวหน้าฝ่าย Sponsor
45. นพ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร รองหัวหน้าฝ่าย Sponsor
46. นพ.ถาวร ศิษยนเรนทร์ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
47. นพ.รันว์ อิทธิพานิชพงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
48. นพ.จิรันดร์ อภินันทน์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี
49. นพ.วิทวัส เจนบุญไทย รองหัวหน้าฝ่ายบัญชี
50. นพ.ไตร พรหมแสง หัวหน้าฝ่ายนายทะเบี่ยนและประเมินผล
51. นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุล รองหัวหน้าฝ่ายนายทะเบียนและประเมินผล
52. นพ.ไตร พรหมแสง หัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการ
53. นพ.พิงควรรศ คงมาลัย รองหัวหน้าฝ่ายบุรรณาธิการ
54. นพ.ก๊อฟ ตันติศรีเจริญกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
55. นพ.ประกาศิต ชนะ สิทธิ์ รองหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ