กรรมการบริหารประจำปี พ.ศ. 2563-2565

1. นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุลประธานคณะกรรมการ
2. นพ.บัญชา ชื่นชูจิตรหัวหน้าฝ่ายการวิจัย
3. นพ.ณัฐพรแสงเพชรรองหัวหน้าฝ่ายการวิจัย
4. นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกุลเลขาฝ่ายวิจัย
5. นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์หัวหน้าฝ่าย Workshop
6. นพ.ภพ กนกโรจน์รองหัวหน้าฝ่าย Workshop
7. นพ.อาทิตย์ บุญรอดเลขาฝ่าย Workshop
8. นพ.พิสิษฐ์ เลิศวานิชหัวหน้าฝ่ายการศึกษา
9. นพ.ธนะเทพ ตันเผ่าพงษ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
10. นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
11. นพ.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติเลขาฝ่ายวิชาการ
12. นพ.ชัชวาล เลิศบุศยานุกูลหัวหน้าแผนก Knee
13. นพ.ธงชัย เลาหไทยมงคลรองหัวหน้าแผนก Knee
14. นพ.ประภากร กลับกลายหัวหน้าแผนก Shoulder
15. นพ.พิงคววรศ คงมาลัยรองหัวหน้าแผนก Shoulder
16. นพ.กิตติพงศ์ คงรักเกียรติยศหัวหน้าแผนก Hip
17. นพ.สุนิคม ศุภอักษรรองหัวหน้าแผนก Hip
18. นพ.ชลวิช จันทร์ลลิตหัวหน้าแผนก Elbow
19. นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์รองหัวหน้าแผนก Elbow
20. นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุลหัวหน้าแผนก Sports medicine
21. นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจรองหัวหน้าแผนก Sports Medicine
22. นพ.วิรัตน์ คงเจริญสมบัติหัวหน้าแผนก Cartilage
23. นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์รองหัวหน้าแผนก Cartilage
24. นพ.ไตร พรหมแสงหัวหน้าหน่วยบรรณาธิการหนังสือ และ Online education material
25. นพ.พิงคววรศ คงมาลัยรองหัวหน้าหน่วยบรรณาธิการหนังสือ และ Online education material
26. นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ.เลขา หน่วยบรรณาธิการหนังสือ และ Online education material
27. นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญหัวหน้าหน่วย Live events (Live Surgery, Live webinar)
28. นพ.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์รองหัวหน้าหน่วย Live events (Live Surgery, Live webinar)
29. นพ.สุธี ทระกุลพันธ์เลขาหน่วย Live events (Live Surgery, Live webinar)
30. นพ.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์หัวหน้าหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านน (Resident)
31. นพ.ภคภณ อิสรไกรศีลรองหัวหน้าหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Resident)
32. นพ.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียรเลขาหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านน (Resident)
33. นพ.อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรงหัวหน้าฝ่ายหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดเฉพาะทาง (Fellow)
34. นพ.ก๊อฟ ตันติศรีเจริญกุลรองหัวหน้าหน่วยการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดเฉพาะทาง (Fellow)
35. นพ.พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์หัวหน้าฝ่าย TOSSM Charity
36. นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์รองหัวหน้าฝ่าย TOSSM Charity
37. นพ.สุริยะ ลักษวุธเลขาฝ่าย TOSSM Charity
38. นพ.ณัฐพร แสงเพชรหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ TGG
39. พญ. อริศรา อารีราชการัณย์รองหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ TGG
40. นพ.ถาวร ศิษยนเรนทร์หัวหน้าแผนก Digital IT และ Website
41. นพ.ประกาศิต ชนะสิทธิ์รองหัวหน้าแผนก Digital IT และ Website
42. นพ.ประกาศิต ชนะสิทธิ์หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
43. นพ.สุนิคม ศุภอักษรรองหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
44. นพ.ประกาศิต สงวนจิตรหัวหน้าแผนก ETA
45. นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัยรองหัวหน้าแผนก ETA
46. นพ.ณัฏฐา กุลกำม์ธรหัวหน้าแผนกสิทธิ์ประโยชน์ Sponsor
47. นพ.จิรันดร์ อภินันทน์รองหัวหน้าแผนกสิทธิ์ประโยชน์ Sponsor
48. นพ.นันทพล ชูเวสศิริพรเลขานุการแผนกสิทธิ์ประโยชน์ Sponsor
49. นพ.วริทธิ วัชรปรีชาสกุลหัวหน้าแผนกเหรัญญิก
50. นพ.ยศวัฒน์ โล่หิรัญญานนท์รองหัวหน้าแผนกเหรัญญิก
51. นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัยหัวหน้าเผนกบัญชี
52. นพ.วิทวัส เจนบุญชัยรองหัวหน้าแผนกบัญชี
53. นพ.พัฒนพงษ์ สุวรรณโกมลกุลหัวหน้าแผนกนายทะเบียน และประเมินผล
54. นพ.สุนิคม ศุภอักษรรองหัวหน้าแผนกนายทะเบียน และประเมินผล
55. นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์หัวหน้าหน่วยเลขานุการ
56. นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์รองหัวหน้าหน่วยเลขานุการ (ประสานงานองค์กร)
57. นพ.วิทวัส เจนบุญชัยรองหัวหน้าหน่วยเลขานุการ (งบประมาณ)
58. นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์รองหัวหน้าหน่วยเลขานุการ (ประสานงานฝ่ายทะเบียน, การประเมินผล, ทำของที่ระลึก)