ผลการบรรยายวิชาการ Fellow Lecture Day 2019

13 กุมภาพันธ์ 2562

อันดับ 1 : ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง / อ.ณัฐพร แสงเพชร (ร.พ. รามาธิบดี)
Shoulder Instability: Reconstruction of Bone Defect


อันดับ 2 : นันทพล ชูเวชศิริพร / อ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร (ร.พ. พระมงกุฎเกล้า)
RSA Development: Past Present and Future


อันดับ 3 : ภคภณ อิสรไกรศีล / อ.วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์ (ร.พ. กรุงเทพ)
ALL Reconstruction: Is it already extinct?