Fellow Lecture Course 2019

พุธที่ 13 ก.พ. 2562
ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก ร.พ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

กำหนดเวลาในการนำเสนอ 20 นาที และถามตอบ 5 นาที รวมเวลาทั้งหมด 25 นาที
• กรรมการจะแจ้งเตือนในนาทีที่ 17 และ 19 และจะให้หยุดบรรยาย (ปิดเสียง) เมื่อครบ 20 นาที
• ผลงานนำเสนอที่ดีที่สุด: fellow ที่นำเสนอและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับรางวัลในงาน TOSSM 2019
• 3 เรื่องที่ดีที่สุด จะได้นำเสนอผลงานในงาน TOSSM 2019 ที่ห้อง State Room 1
• หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

  1. เนื้อหา
  2. การนำเสนอ
  3. สไลด์ที่นำเสนอ
  4. กำรรักษาเวลำ

• คณะกรรมการในการพิจารณา

  1. ประธานอนุสาขา : อ.ประชัน บัญชาศึก
  2. รองประธานฝ่ายวิชาการ : อ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร
  3. ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ : อ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ
  4. หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด : อ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
  5. รองหัวหน้าฝ่ายหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด : อ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา