TOSSM Charity กิจกรรมปี 2562

 • ช่วยเหลือ ประสานงาน จัดหาเวชภัณฑ์ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิ ประเทศ อินโดนีเซีย
 • ประสานงานช่วยเหลือการผ่าตัดแก่ สมาชิก tossm ทั่วประเทศ (ผู้ป่วย 64 ราย) แบ่งเป็น
  • ภาคเหนือ 4 ราย
  • ภาคกลางตอนบน 1 ราย
  • ภาคอีสานตอนบน 57 ราย
  • ภาคอีสานตอนล่าง 2 ราย
 • จัดเพิ่มแพทย์ที่ปรึกษาประจำเขตเพิ่มขึ้น