X

TOSSM Sports Medicine Intensive Day 2020 


รายละเอียดที่จอดรถ งาน SMID 2020

อาคารคุ้มเกศ จอดได้ 20 คัน
ลานจอดรถก่อสร้าง จอดได้ 60 คัน
ลานจอดรถสโมสรทหารชั้นประทวนจอดได้ 50 คัน (มีรถกอล์ฟรับส่ง)