Sports Medicine Intensive Day 2018 25-26 January ,2018

Sports Medicine Intensive Day 2018

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ อาคารมงคล กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 25-26 มกราคม 2561

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

  1.  ลงทะเบียนสำหรับแพทย์ลงทะเบียนเอง << ลงทะเบียน >>
  2. ลงทะเบียนสำหรับผู้สนับสนุนลงทะเบียนให้ << ลงทะเบียน >>

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *