Research : แจ้ง + ประกาศการสนับสนุนงานวิจัยประจำปี 2019

 • TOSSM ได้มีทุนสนับสนุนงานวิจัย และ การนำเสนอผลงานวิจัย ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัยได้ มอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 ดังนี้
 • การสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ปี 2562
 • สมาชิก 9 คน 17 ผลงาน
  • Original Article จำนวน 10 ผลงาน
  • Case/Technical Report จำนวน 6 ผลงาน
  • Book Chapter จำนวน 1 ผลงาน
 • การสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
 • สมาชิก 6 คน 6 presentations
  • Oral Presentation 3
  • Poster Presentation 3

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *